نرم افزارهای تلویزیون شهری

  software

 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای LEDStudio 1260 Linsen
 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای LEDStudio 1257 Linsen
 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای LEDStudio 1241 Linsen
 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای LEDStudio 1209 Linsen
 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای LEDStudio 1200 Linsen
 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای LEDStudio8 Linsen
 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای NovaStudioPlusV31 NovaStar
 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای NovaLCT-MarsV426 NovaStar
 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای NovaLCT-MarsV490 NovaStar
 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای LEDManager2010 Zdec
 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای XM Player 3.1.49 DBSTAR
 • دانلود نرم افزار تلویزیون شهری مخصوص کنترلرهای LEDSHOW 11.30 Color Light

رمز فایل ها: aprin

 

پیکربندی تلویزیون شهری

  config

تلویزیون های شهری فضای داخل

 • دانلود پیکربندی تلویزیون شهری فضای داخل Indoor P2.5 Linsen
 • دانلود پیکربندی تلویزیون شهری فضای داخل Indoor P4 Nova-Star
 • دانلود پیکربندی تلویزیون شهری فضای داخل Indoor P4 Linsen
 • دانلود پیکربندی تلویزیون شهری فضای داخل Indoor P5 Linsen
 • دانلود پیکربندی تلویزیون شهری فضای داخل Indoor P5 Scan Zdec

تلویزیون های شهری فضای خارج

 • دانلود پیکربندی تلویزیون شهری فضای داخل Outdoor P5 Linsen
 • دانلود پیکربندی تلویزیون شهری فضای داخل Outdoor P8 Linsen
 • دانلود پیکربندی تلویزیون شهری فضای داخل Outdoor P13 Linsen

رمز فایل ها: aprin

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Go to top