پروژه در دست احداث تلویزیون شهری فضای خارجی CITY CENTER  مرکز جهیزیه میدان شوش تهران 

یک دستگاه نمایشگر فضای خارجی به مساحت بیش از 161.28 متر با دات پیچ 10

Go to top