مجتمع تجاری اداری  نیکا مال

تلویزیون شهری فضای داخل مجتمع جمعا به متراژ 37 متر مربع (P4 SMD Front Access)

 

 

Go to top