مجتمع تجاری اداری دنیای نور شماره یک

تلویزیون شهری LED فضای داخل به متراژ 370 متر مربع (P5 SMD indoor)

( این پروژه در حال اجراست )

 

Go to top